Khung chia thành 4 ô với ảnh nền và hiệu ứng

Cân rượu, Tính độ chuẩn