Tính thông số pha chế Cocktail

Bước 1: Nhập nguyên liệu cho Cocktail

               
Chọn sản phẩmThể tích(ml) ABV(%) TS(g/100mL) TA(g/100mL) Xóa
Tổng 0 0 0 0
   

Bước 2: Tổng hợp kết quả

Đặc tính Thông số Nhận xét Các giá trị nên nằm trong vùng
Thể tích tổng(ml) 0 156 178
Độ rượu(%ABV) 0 14 16
Đường(g/100ml) 0 5 7.5
Acid(g/100ml) 0 0.76 0.94
Cân bằng Ngọt/Chua 0 7.5 11